Kutatási célkitűzések (2018)

MTA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT
JOGTUDOMÁNYI INTÉZET
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.
Igazgató: Gárdos-Orosz Fruzsina
 

KUTATÁSI TERV – 2018

1) Általános tervek

Az intézetben az elsődleges célként minősíthető alapkutatások folytatásán és a vonatkozó jogszabályok által előírt feladatok ellátásán túl különösen az alábbi kutatási tervekben várható jelentős, tudományos eredményekben megvalósuló előrelépés a 2018-as év folyamán.

2) Projektalapú tervek

Lendület-projekt

MTA Lendület HPOPS – Magyarország közpolitikai lehetőségei az Európai Unióban – a jogi keretek elemzése (2013. szeptember 1. - 2018. augusztus 31.) c. projekt kutatói 2018-ra két jelentősebb célt tűztek maguk elé. Az egyik, hogy sikeresen lezárják a 2014-2018 közötti kutatási időszakot. Ez több elemet foglal magában: a jogi térképezési jelentések véglegesítése, a jogi szakértői jelentések befejezése és véglegesítése, a zárókonferencia sikeres lebonyolítása, tanulmánykötet megjelenése, az ún. „legacy” tevékenységek megvalósítása, a kutatócsoport vezetője által írt kutatási monográfia megjelenése, valamint a függőben lévő publikációk megjelenése. A másik célkitűzés, hogy sikeresen elinduljon a projekt kutatóinak 2018-2021. közötti időszakra tervezett közös kutatási tevékenysége.

Az NKFIH által kiírt projektek tervei (OTKA-tervek)

Az internetes forgalomirányító szolgáltatások szabályozási kérdései, 2016-2020 (K/116979) c. kutatás a harmadik (utolsó előtti) évébe lép 2018-ban. A kutatásban két kutató dolgozik a projekten. 2018 február végén a korábbi junior kutatót új kolléga váltotta fel a projektben. A korábbi junior kutató a médiatudatosság kérdéseivel foglalkozott, ebben a témában védte meg PhD dolgozatát is, amely hamarosan könyv formájában is megjelenik. Az őt váltó új kolléga az internetes kapuőrök szerzői jogra gyakorolt hatásaival fog foglalkozni. A projekt senior kutatójának előreláthatóan 2018. májusában jelenik meg a „Platformok, robotok és a jog” című monográfiája.

A 2017-ben támogatást kapott és az év végén megkezdett projektek az alábbiak szerint fognak folytatódni:

A Büntetőjogunk szabályozási újdonságai – a jogtudatban (NKFIA K-125378) elnevezésű pályázat keretében a kutatómunka 2017. október 1-jén vette kezdetét ténylegesen. A kutatás a 2018-as évben a külföldi vizsgálatok eredményeinek és tapasztalatainak áttekintésével folytatódik. Ennek az időszaknak a fő feladatát egy olyan kérdőív összeállítása képezi, amely a hazai büntetőjog tizenöt jogintézményével kapcsolatos jogismeretet és attitűdöket fogja mérni. A projekt keretében a kutatók két publikációt terveznek leadni.

A punitív büntetőpolitika hatása a büntetéskiszabásra és ennek költségvetési hatása (NKFIA K-125442) projekt interdiszciplináris megközelítésben tárja fel a szigorúbb, illetve az enyhébb büntetőpolitikának a büntetéskiszabásra, a börtönnépességre, s ezáltal a költségvetésre gyakorolt hatását. 2018-ban intézetünk senior kutatójának feladata a büntető jogalkotás hatásmechanizmusának vizsgálata, a junior munkatárs a kérdés egyes kriminológiai és nemzetközi összefüggéseit kutatja.

A kisebbségi jogok erősítése Európában a csoportos perlés lehetőségével (NKFIA FK-124804) címmel elnyert pályázat szempontjából a 2018-as esztendő még „alapozó évnek” tekinthető, amelynek célja a létező európai jogorvoslati eljárások elemzése a kollektív eljárási megoldás bevezetése szempontjából. Milyen eljárási elemekhez kapcsolódhat a bevezetni kívánt csoportos igényérvényesítés eszköze? 2018 áprilisában fog sor kerülni a projekt keretei között a „Minority litigation” regionális konferenciára, melynek célja a jogi eljárást érintő kihívások feltérképezése.

A Kollektív eljárások a kisebbségi csoportigények szolgálatában (NKFIA PD-124806) című kutatási projekt 2018-as tervei között esetgyűjtés, esetjog-vizsgálat és tipizálás, és végül egy katalógus összeállítása szerepel. Az esetgyűjtés keretén belül a kollektív eljárási javaslathoz kapcsolható olyan kisebbségi igények felmérése történik meg, amelyben lényeges csoportvetület fedezhető fel.

A jogosultságkultúra hiánya a közép-európai jogi kultúrákban. Mítosz vagy valóság? (NKFIA FK-125520) témájú hároméves kutatás célja annak a kérdésnek a feltárása, hogy vajon ténylegesen fennáll-e a jogosultságkultúra hiánya napjaink magyar jogi kultúrájában. Jelenleg Szerbiából, Horvátországból, Szlovéniából, Lengyelországból és Magyarországról történt meg az együttműködő kutatók bekapcsolása a kutatómunkába. A 2018-as évben projektindító nemzetközi workshopra kerül sor.

A 2018-as év elején is összesen négy, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kiírt „OTKA-projekt” beadása történt meg, az alábbiak szerint:

A magyar jogrendszer reakcióképessége 2010 és 2018 között c. pályázat, amelynek keretében a kutatás résztvevői azt kívánják vizsgálni, hogy hogyan volt képes reagálni a magyar jogrendszer a társadalmi, gazdasági, politikai, tudományos és technikai fejlődés során felmerült új kihívásokra 2010–2018 között.

A Politikatudományi és Szociológiai Intézet munkatársaival közösen benyújtott Populizmus a közpolitika- és a jogalkotásban című kutatásban a populista kormányzás, közpolitika- és jog-alkotás stílusát, mintázatait és intézményi hatását kívánják a kutatók elemezni.

Az intézet kutatója által PD kategóriában benyújtott pályát a Szociális Jogok Európai Pillérének vizsgálatát célozza. A kutatás arra irányul, hogy ennek az elmélyültebb integrációnak a megvalósítása milyen problémákat vet fel a visegrádi államok tekintetében.

A Biztonság és jogbiztonság katasztrófák következményeként c. NKFIA-projekt-tervhez intézetünk kutatója résztvevő kutatóként kapcsolódik. A kutatás keretében a természeti katasztrófák utáni jogalkotási lépések általános motívumait, a környezetjogot érintő jogalkotási termékek módosításának céljait, valamint egy természeti katasztrófa utáni, a jogrendszert érintő tipikus változásokat foglalja össze.

Egyéb projektek

A Jogtudományi Intézet aktívan vett részt a populizmus jelenségét vizsgáló, kutatóközponti szintű, Democratic efficacy and the varieties of populism in Europe elnevezésű H2020-projekt előkészítésében. A pályázat elnyerése esetén a jogi és jogelméleti vizsgálódások kiemelt szerepet kapnak a megvalósításban.

Folytatódnak az intézet keretei között a korábban megkezdett Bolyai- és inkubátor projektek is. A Soft law megjelenése az Európai Ombudsman eljárása során című projekt 2018 szeptemberi zárásaként egy összefoglaló monográfia fog megjelenni, melynek megjelenését az NKA támogatja. 2018 februárjában egy konferencia-előadásra került sor a Bratislava Legal Forum-on.

A jogösszehasonlítás történetéről című Bolyai projekt keretén belül a kutató ebben az évben véglegesíteni fogja monográfiája kéziratát, amelynek bemutatását kora nyáron a firenzei jogi kar összehasonlító jogi tanszékén tervezi.

Az intézet két kutatója részt vállal az Algoritmizált Társadalmi Terek című, a Szociológiai Intézet kutatója által vezetett inkubátor-projektben.

2018-ben is tovább folytatódik egy kutató Marie-Curie vendégkutatói megbízása a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetében, ahol az etnikai hovatartozás jogi operacionalizálásának kérdéskörét kutatja 2016 és 2019 között.

Enciklopédiatervek

Emberi jogi enciklopédia c. projekt

A projekt az első, a második és a harmadik generációs emberi jogokkal kapcsolatos tudásanyag enciklopédia szintű összefoglalására törekszik. A tematikus enciklopédiában mintegy 100 tanulmány közreadását irányozták elő a kutatók. Az enciklopédia kiadását a JTI saját keretéből is támogatja, valamint várhatóan külső források is bevonásra kerülnek.

3) Egyéb tervek

Tudományszervezés, tudománynépszerűsítés

A JTI a 2018-as évben is számos, a szűkebb szakmai közvéleményt, valamint a szélesebb társadalmi nyilvánosságot célzó rendezvénnyel kíván eleget tenni tudományszervező és tudománynépszerűsítő feladatának.

Ebből a megfontolásból október 11-re tervezzük A büntetőjog hazai rendszere megújításának koncepcionális céljai és hatásai munkacímű büntetőjogi konferenciát. Szintén októberben kerül sor a Mítosz vagy valóság? Jelenkori viták Magyarország alkotmányos identitásának egyes elemeiről című konferenciára. A tervezett konferencia célja, hogy az alkotmányos identitásról szóló egyes jelenkori elképzeléseket bevonja a tudományos diskurzusba. 2018-ban intézetünk szeretne helyet adni a Nemzetközi Alkotmányjogi Társaság (International Association of Constitutional Law) „Alkotmányosság az illiberális demokráciákban” nevű kutatócsoportja ülésének.

A tudománynépszerűsítés és a kutatási eredményeknek a széles nyilvánosság felé történő disszeminációja érdekében intézetünk vezető szerepet vállal a kutatóközpont-szintű választásokra fókuszáló sajtónyilvános konferencia szervezésében is.

A tudományos eredmények disszeminációja

Az intézet 2018-ban is folytatja az Állam- és Jogtudomány, az Acta Juridica Hungarica és az MTA Law Working Papers c. periodikák folyamatos kiadását, valamint a Jogtudományi Hírlevél szerkesztését és disszeminálását, illetve a Jogtudományi Kereső üzemeltetését. Ezen kívül a kutatók folytatják a JTIblog szerkesztését is.

Az intézet a 2018-as évben is felhívást küldött ki pályázatok benyújtására a Jogtudományi alapkutatások elektronikus monográfia-sorozatban való megjelenésre. A benyújtott kéziratok két körös lektorálási folyamaton mennek keresztül.

Az intézet eseményeiről a nagyközönség továbbra is az informatív honlapról, illetve az intézet Facebook-profiljáról értesülhet. Az intézet egyes rendezvényeiről felvétel is készül, amely feltöltésre kerül az intézet nyilvános YouTube-csatornájára.

A kutatók 2018-ban is számos konferencia-szereplést vállalnak, illetve jelentős publikációs tevékenységet folytatnak. Több kutató határozottan előirányozta impakt faktoros publikációk megjelentetését is. Számos kutató várhatóan PhD-fokozatot és habilitációs címet szerez.