Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díj

A HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpontjának Jogtudományi Intézete 2014 óta ítéli oda és osztja ki a Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díjat. A díj odaítélésének célja az, hogy az Intézet a legkiválóbb jogtudományi tárgyú PhD-dolgozatok díjazásán keresztül elismerje a fiatal kutatók tudományos teljesítményeit, illetve hogy ösztönözze a díjazottak további tudományos tevékenységét.

A Pro Dissertatione Iuridica Excellentissima Díjra pályázni lehet. A pályázati kiírást az Intézet minden második (páros) év április 30-ig teszi közzé.

Pályázni lehet

 • jogtudományi témájú
 • hazai vagy külföldi egyetemen
 • a pályázati kiírást megelőző két éven belül
 • sikeresen megvédett,
 • magyar, angol, francia vagy német nyelvű
 •  PhD-dolgozattal.

A pályázaton nem vehetnek részt a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpontjában jelenleg vagy a kiírást megelőző három évben közalkalmazotti munkakörben foglalkoztatott kutatók. A pályázat elbírálásában nem vehetnek részt, akik a pályázókkal rokoni vagy (más munkáltatónál) közvetlen munkatársi viszonyban (pl. azonos tanszéken) vannak. Vita esetén a Bíráló Bizottság dönt az összeférhetetlenségről.

A pályázatokat a pályázati kiírás évében, legkésőbb június 30-ig kell benyújtani az Intézet postacímére (HUN-REN TK Jogtudományi Intézet, 1476 Budapest 100, Postafiók 340.).

A pályázatnak tartalmaznia kell

 • a disszertációt (két nyomtatott példányban, illetve elketronikus formában), és a tézisfüzetet
 • az opponensi véleményeket és az arra adott válaszokat
 • a PhD oklevél másolatát vagy a sikeres védésről való igazolást.

A díj odaítéléséről az intézeti Bíráló Bizottság dönt. A Bíráló Bizottság elnökét az Intézet igazgatója nevezi ki határozatlan időre. Tagjai az Intézet igazgatója, igazgatóhelyettesei és a tudományos osztályok vezetői.

A Bíráló Bizottság a pályázatok elbírálása során a benyújtott disszertáció témájának vagy módszerének újszerűsége, a kutatási eredmények tudományos vagy gyakorlati jelentősége, az érvelés, illetve az elemzések színvonala, alapossága, valamint a felhasznált szakirodalom színvonalas feldolgozottsága alapján dönt. A benyújtott pályázatok elbírálását a Bíráló Bizottság felkérésére a JTI megfelelő szakértelemmel rendelkező munkatársa vagy külső bíráló(k) által való előzsűrizése előzi meg. A díjazott személyéről a Bizottság tagjai több mint felének szavazatával dönt. Szavazategyenlőség esetén újabb szavazást kell tartani az első fordulóban két (vagy több) legtöbb szavazatot kapott jelöltről. Újabb szavazategyenlőség esetén a Bizottság elnökének szavazata dönt. A díj – legfeljebb két pályázó között – megosztva is odaítélhető.

A díjazott a Jogtudományi Intézet által kiállított oklevelet kap, illetve a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó rendezvények keretében – a tárgyév novemberében – ünnepi előadásban ismerteti eredményeit az Intézet kutatói közössége előtt. A díjazottak felkérést kapnak, hogy a győztes pályamunkából készített tanulmányt közlésre nyújtsák be az Állam- és Jogtudomány vagy az Acta Juridica Hungarica szerkesztőségébe.

Korábbi díjazottaink:

2022

 • Kis Kelemen Bence: A célzott likvidálás a nemzetközi jogban

2020

 • Várhomoki-Molnár Márta: A közigazgatás szerződései és a koncessziók Európában (Koi Gyula tudományos munkatársunk laudációja ezen a linken érhető el.)

2018

 • Sulyok Katalin: Scientific Engagement of International Courts and Tribunals in Environmental Disputes  Science and the Legitimacy of Adjudicatory Reasoning 

2016

 • Burai Petra: A korrupció elleni jogszabályok korlátai és ezek leküzdése
 • Farkas Krisztina: Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban

2014

 • Kajtár Gábor: A nem állami szereplők elleni önvédelem a nemzetközi jogban

 

Pályázati felhívás (2022)

Pályázati felhívás (2020)

Pályázati felhívás (2018)

Pályázati felhívás (2016)

Pályázati felhívás (2014)