MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Madarasi Anna: A bírói kinevezések szabálytalansága az EUB és az EJEB gyakorlatában (A Getin Noble Bank ügy)

2023/20
A tisztességes eljáráshoz való jog sine qua nonja, a bírói függetlenség elve, amely a tagállamok közös hagyományaiban gyökerezik és az állampolgárok jogállamba vetett bizalmának az előfeltétele. A törvényes bíróhoz való alapjog tényleges és hatékony megvalósulása pedig alapvető követelmény a jogállami alapokon szervezett alkotmányos demokrácia fenntarthatósága körében. A bírói függetlenséggel kapcsolatban ugyanakkor az Európai Unió jogrendszere az elmúlt években egyre több olyan kihívással szembesült, amelyek alapjaiban érintik a jogállami működést és vetnek fel újabb és újabb kérdéseket annak értelmezésével kapcsolatban. Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) és az Európai Unió Bírósága (EUB) által hozott ítéletek tucatjai foglalkoznak most már a bírói függetlenséggel, a bírói függetlenség témaköre az elmúlt hat évben az európai alkotmányos tér egyik központi jelentőségű kérdésévé nőtte ki magát. A jelen tanulmány az EUB-nak a Getin Noble Bank ügyben hozott ítéletét vizsgálva foglalkozik a bírói kinevezési eljárás során felmerülő szabálytalanságokkal kapcsolatos európai emberi jogi és európai uniós gyakorlattal. A tanulmány témájának különös jelentősége van akkor, amikor az akadémiai élet meghatározó szerzői között diskurzus folyik az európai demokrácia fogalomról, annak tartalmáról és a hagyományos értelemben vett demokrácia fogalomhoz való visszatérés lehetséges megoldásairól, amelynek immanens része – különösen a lengyel igazságszolgáltatási reform tapasztalatai alapján - a bírói kinevezési eljárás. A tanulmányomban először röviden a bírák kinevezési eljárásának szabályozása során a nemzeti és az európai hatáskörök egymáshoz való viszonyával foglalkozom, majd a Getin Noble Bank ügy során, az előzetes döntéshozatali kérelemmel kapcsolatban felmerült dilemmákat és az EUB ezekre adott válaszait vizsgálom, amiket számos kritika ért, ugyanis volt olyan kérdés, amelyben az EUB a kialakult gyakorlattól eltérő és szokatlan megoldást választott. Ezt követően pedig az ügyben hozott érdemi döntést mutatom be, amelynek során elengedhetetlen az európai bíróságok, az EJEB és az EUB gyakorlata által, a bírói kinevezési eljárások szabálytalanságának vizsgálatára kialakított standardok bemutatása.

Rólunk