MTA Law Working Papers

A Jogtudományi Intézet műhelytanulmányai

Németh Erika: A jogi személyek képviselete. A bejegyzési, változásbejegyzési eljárásban vizsgált adatok, figyelemmel a közhitelesség vélelmére és a joggyakorlatban felmerült vitás kérdésekre

2024/8
A tanulmány a jogi személyek képviseletének teljes áttekintését tűzi ki célul,bemutatva a joggyakorlatban megjelenő azon vitás kérdéseket, melyekkel kapcsolatosan a párhuzamos képviseleti jogosultság, illetve a képviseleti jogosultság változása miatt a joggyakorlatot továbbra is széttartó ítélkezési gyakorlat alakítja, azon esetekben, amikor a törvényes, vagy szervezeti képviselő személyében változás áll be, vagy több személy is kizárólag a saját képviseleti jogát tekinti egyedül legitimnek. A cikk kísérletet tesz az egyes jogi személy típusuknál felmerülő jogértelmezési nehézségek elemzésére, és a szerző álláspontjának a bemutatására. A képviselet kérdésében azzal a ténnyel is szembesülünk, hogy a korábban bevett, és egyöntetűnek mondható kiforrott joggyakorlat meghaladottá vált, így különös jelentőséget kell annak tulajdonítanunk, hogy a felhasznált, akár felsőbb bírói gyakorlat jelenleg az Új Ptk. és az Új Pp. hatálya alatt is alkalmazható-e. A képviseleti jog vizsgálata kapcsán nem megkerülhető a közhitelesség vélelmének szerepe, és a vélelem alapján fennállójogviszony értékelése a cégbejegyzési és a peres eljárás során. A tanulmány elemzésének tárgyát képezi a cégeljárás és peres eljárás során a képviselő személyének a vizsgálata, és az ekörben irányadó szempontok.

Rólunk