jtiblog

A Jogtudományi Intézet blogoldala

Vélemények a jövő bíróságairól: a digitális talárok világa - Beszámoló a Bírósági munka a virtuális térben: a mesterséges intelligencia alapú technológiák szerepe és jelentősége című workshopról (2023. május 25.)

2023. augusztus 21. 7:33
Szentgáli-Tóth Boldizsár
Bor Bettina
tudományos főmunkatárs; projektkutató, TK JTI

A mesterséges intelligencia nemzeti laboratórium keretében a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete rendszeresen szervez kerekasztalbeszélgetéseket a technológiai fejlődés jogi munkára gyakorolt hatásainak megvitatása érdekében. E programsorozat részeként a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium és a NKFIH. 138965. kódszámú kutatási projekt (Kockázatok és lehetőségek a mesterséges intelligencia jogi szabályozásában és gyakorlati alkalmazásában) támogatásával szervezett kerekasztal beszélgetésen 2023. május 25-én a téma neves szakértői, intézeti munkatársak és külsős kollégák osztották meg gondolataikat a virtuális bíróságok térnyerésével, ennek előnyeivel, valamint hátrányaival kapcsolatban, különös tekintettel a világjárvány okozta változásokra is. A kétórás eseményen az előadók kivétel nélkül személyesen jelentek meg, hallgatóságként azonban online részvételre is volt lehetőség, ezen a platformon keresztül is érkeztek kérdések a felszólalókhoz.

A workshop moderátora és szervezője Dr. Szentgáli-Tóth Boldizsár, a Jogtudományi Intézet tudományos főmunkatársa volt, a diskurzus két jól elkülöníthető szakaszban zajlott. Első körben Chronowski Nóra, a Jogtudományi Intézet főmunkatársa, Szentgáli-Tóth Boldizsár, valamint Bor Bettina, a Jogtudományi Intézet projektkutatója ismertették egy közelmúltbeli kutatásukat, amely azt vizsgálta, hogy hogyan reagált az alkotmány- és legfelső bíróságok esetjoga a hibrid, vagy teljes mértékben online bírósági tárgyalások egyre növekvő szerepére a világjárványt megelőzően, illetve az azóta eltelt időszakban. Az előadók megállapították, hogy az elmúlt években jelentősen megnőtt a vonatkozó esetjog intenzitása, ráadásul míg korábban jellemzően csak egy-egy fél csatlakozott be indokolt esetben távkommunikációs eszközzel a tárgyalás menetébe, a pandémia árnyékában számos országban átmenetileg általános gyakorlattá vált a személyes jelenlétet teljes mértékben nélkülöző bírósági munka. A legújabb esetjognak tehát arra a kérdésre kellett választ találnia, hogy különleges jogrendi helyzetben, illetve ilyennek nem minősülő időszakokban alkotmányosan elfogadható-e virtuális bírósági tárgyalás megtartásának elrendelése.

A kutatás során Európából, Ázsiából és Latin-Amerikából is kerültek közelmúltbeli felsőbírósági határozatok a kutatók látókörébe, ami azt bizonyítja, hogy globálisan érzékelhető problémáról beszélünk. Bár az attitűdök az egyes országokban némileg eltérőek lehetnek, az a jellemző, hogy a felsőbíróságok elfogadják a virtuális tárgyalás lehetőségét, mint a rendkívüli körülményekre adott szükségszerű és alkotmányosan igazolható válaszlépést, a kényszerítő tényezők megszűnésével, a járványhelyzet kedvezőbbre fordulásával azonban már csak indokolt esetben tartják ezt az alternatívát alkalmazhatónak. Ebből az következik, hogy miközben a gyakorlatban már csaknem napi szinten alkalmazott megoldásról beszélünk, a bírósági gyakorlat egyelőre vonakodik ennek elismerésétől, a virtuális jelenlétet csupán bizonyos esetekben tekinti egyenlő értékűnek a személyes közreműködéssel. Ezzel ellentétben a szakirodalmi diskurzusban egyre inkább az a nézet kezd uralkodóvá válni, hogy az online bírósági tárgyalások nem csupán a rendkívüli körülményekre való átmeneti reflexiót jelentik, hanem a jövőben a korábbinál nagyobb súllyal képezik majd részét az igazságszolgáltatás működésének, lebonyolításukban pedig egyre fontosabb szerep jut majd a mesterséges intelligencián alapuló technológiáknak.

A vitán felül álló előnyök mellett is azonban az online bírósági eljárások alkalmazása számos alkotmányossági dilemmát vet fel, a workshop célja lényegében ezen alkotmányossági dilemmák rendszerezése és körüljárása volt. Az alapvetően frontális nyitó előadást követően ennek megfelelően kerekasztal beszélgetésre került sor, amely a virtuális bíróságok globális és hazai perspektíváit vizsgálta különös tekintettel a mesterséges intelligencia alapú szoftverekben rejlő, még kiaknázatlan lehetőségekre. A kerekasztal beszélgetés három résztvevője leképezte a különböző jogászi hivatásrendek, illetve generációk sokszínűségét, így az elhangzottak több irányból megvilágítva a problémát értékes körképet rajzoltak ki a hallgatóság számára. A Szentgáli-Tóth Boldizsár által moderált beszélgetés három résztvevője Homoki Péter ügyvéd, Pálfi Dóra bírósági titkár és Ph.D hallgató, valamint Ződi Zsolt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpontjának munkatársa voltak. A beszélgető partnerek a moderátor által felvetett kérdésekre reflektáltak különböző sorrendben, a másfél órás időkeretben 10 moderátori kérdés megvitatására nyílt mód, ezt egészítették ki a rendezvény záró szakaszában a hallgatóság felvetései.

A meghívottak először az online bírósági munka pandémia előtti súlyára tértek ki és megállapították, hogy ez az eszközrendszer évtizedek óta ismert és széles körben alkalmazott a világ bíróságain. A technológia korlátai, valamint az ilyen típusú tárgyalási metódussal szembeni ellenérzések következtében azonban mindeddig csak bizonyos ügycsoportokra, például a nemzetközi jogvitákra, illetve a távollévő fél részvételével folyó eljárásokra korlátozódott ennek igénybe vétele, esetleg biztonsági szempontok, vagy valamely fél egészségi állapota indokolhatta alkalmazását. A témával kapcsolatos élénk szakirodalmi diskurzus is jól jelzi a virtuális bíróság realitását, kevéssel a világjárványt megelőzően Richard Suskind fejtette ki több nagyhatású munkájában a témával összefüggő nézeteit.

Ehhez képest a Covid-19 annyiban hozott újat, hogy a digitális bíróság vált a bírósághoz történő hozzáférés egyetlen elérhető eszközévé, ezzel párhuzamosan a kapcsolódó félelmek is szükségszerűen háttérbe szorultak. Mindennapossá, számos országban kizárólagossá váltak a virtuális térben zajló tárgyalások, ennek köszönhetően gyarapodott a rendelkezésre álló tapasztalat, illetve háttérbe szorultak a korábban mérvadónak tekintett alkotmányossági kifogások. Ennek hátterében a különleges jogrendre történő utalás húzódott meg: számos felsőbíróság vélte úgy, hogy a rendkívüli körülmények közepette a bírósági munka folytonosságának biztosítása számos adaptációs intézkedés számára jelent alkotmányossági igazolást.

A résztvevők egyértelműen úgy foglaltak állást, hogy a virtuális bíróság részét fogja képezni a jövő igazságszolgáltatásának, de valójában már inkább a jelen, sem mint a jövő elemeként érdemes erre tekintenünk. Az ilyen megoldások terjedése feltehetően ügycsoportonként szelektíven fog alakulni: bizonyos típusú jogvitáknál, például családjogi kérdésekben, vagy súlyosabb bűncselekmények esetén kevésbé valószínű a gyakoribb alkalmazhatóság, ezzel szemben a mérlegelést kevésbé igénylő, rutinszerű és nagymennyiségben előforduló ügyeknél fokozottabb mértékű bevonása indokolt lehet. Ilyenek lehetnek egyes cégbírósági eljárások, vagy akár a kisebb értékű követelésekről szóló perek. Általánosságban a magánjogi jogvitákban hamarabb kerülhet sor a virtuális tárgyalás integrációjára, míg a szigorúbb alkotmányossági garanciákkal körbebástyázott büntető perekben ez a folyamat lassabban bontakozhat ki.

A beszélgetés során elhangzott az is, hogy a bírósági munkafolyamatok jellege befolyásolhatja, mennyiben adhatóak át egyes funkciók a mesterséges intelligencia alapú szoftvereknek, így az esetjogban történő keresés, a dokumentumok anonimizálása, vagy akár a befogadhatóság olyan részterületek lehetnek, ahol a mesterséges intelligencia valódi segítséget jelent. Felmerülhet a dokumentumok, akár ítéletek megszövegezésénél történő közreműködés is, ilyenkor azonban az érdemi emberi felügyelet elengedhetetlen, végsősoron ennek hatékonyságától és alaposságától függ, mennyiben tudjuk kiaknázni a mesterséges intelligencia alapú technológiák előnyeit.

A modern technológiák bírósági alkalmazása során az alapvető jogok maradéktalan tiszteletben tartására kell elsősorban összpontosítani. Ezzel kapcsolatban a felszólalók megjegyezték egyrészt, hogy az emberi bíróságoknál is sor kerülhet alapvető jogok megsértésére, másrészt, hogy a jelentős változások minden korábbi esetben is a mesterséges intelligenciához hasonló félelmeket idéztek elő sokakban, hosszú távon ez mégsem tudott gátat szabni az innovatív megoldások előretörésének. A meghívott előadók a tisztességes eljáráshoz való jogot jelölték meg elsősorban olyanként, amely jelentősen sérülhet személyes jelenlét hiányában, megfelelő körültekintéssel azonban ezek a kockázatok jórészt kiküszöbölhetőek. A bírósági eljárások hatékonyabbá és olcsóbbá válhatnak, ez pedig vonzóbbá teheti a jogszolgáltatásnak ezt a formáját, figyelembe véve, hogy az elmúlt években a munkaügyi pereket leszámítva minden egyéb területen a bírósági ügyteher jelentős csökkenését tapasztalhattuk. A bírósághoz való fordulás jogát megkönnyítheti a virtuális tárgyalási forma, gondoljunk például az utazási költségek és az erre fordított idő kiesésére, a megfelelő infrastruktúrával, vagy kompetenciákkal nem rendelkező társadalmi rétegek szempontjából viszont akár további akadályozó tényezők is felmerülhetnek. Távlatilag akár a jogi képviselet is részben, vagy egészben mesterséges intelligencia alapú technológiára bízható, ami az ügyvédi költségeket foghatja vissza jelentősen.

Magyarország korábban Európa élvonalába tartozott a bírósági informatikai fejlesztések tekintetében, a Bírósági Integrált Informatikai Rendszer (BIIR) keretén belül működő platformok már jóval a pandémiát megelőzően lehetővé tették az elektronikus ügyintézést, rendelkezésre állt bizonyos helyeken a távmeghallgatásokhoz nélkülözhetetlen technológiai háttér is. A világjárvány árnyékában más országokkal összevetve kevesebb előrelépés történt, bár kétségtelen, hogy a távmeghallgatásokhoz szükséges kimeneti pontok száma jelentősen gyarapodott, a teljesen virtuális keretek között tartott tárgyalások még sincsenek egyelőre jelen a magyar igazságszolgáltatásban, mint ahogyan a mesterséges intelligencia alapú technológiák sem. A globálisan érzékelhető tendenciák azonban feltehetően hosszabb távon a magyarországi helyzetre is hatással lesznek, így számíthatunk a bírósági technológiai fejlesztések további hullámaira a jövőben, egyúttal a virtuális bírósági munka gyakoribb alkalmazására is.

A kerekasztalbeszélgetés résztvevőinek szavaiból az a konklúzió bontakozott ki, hogy a virtuális bírósági munka már jelenleg is reálisan elérhető lehetőség, amely valószínűleg gyorsan el fog terjedni a világ bíróságain. A régóta ismert munkamódszer fejlődésének újabb lendületet adott a világjárvány, a virtuális bírósági tárgyalások azonban annak végeztével is velünk maradnak, vagy talán csak most lesznek velünk igazán. A jogászi, bírósági és társadalmi attitűdök egyelőre még nem képezik le ezt a gyorsütemű változást, előbb-utóbb azonban erre sor fog kerülni és feltételezhető, hogy ez Magyarországon is érzékeltetni fogja a hatását a mindennapi bírósági munkában is. Ezért is fontos, hogy folyamatosan nyomon kövessük a jogi munka technológiai hátterével összefüggő változásokat és felkészüljünk azok megfelelő integrációjára a bírósági munkában és más hivatásrendeknél is, ehhez a folyamathoz járulnak hozzá az ehhez hasonló kerekasztalbeszélgetések is.

__________________________________________________________

Jelen írás a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium és a NKFIH. 138965. kódszámú kutatási projekt (Kockázatok és lehetőségek a mesterséges intelligencia jogi szabályozásában és gyakorlati alkalmazásában) keretében készült.

__________________________________________________________

Az írás a szerző véleményét tartalmazza, és nem értelmezhető a TK hivatalos állásfoglalásaként.

Címkefelhő

alapjogok európai bíróság európai bizottság tagállami mozgástér ttip diszkrimináció európai központi bank fogyasztóvédelem tisztességtelen szerződési feltétel jogállamiság belső piac alkotmánybíróság európai parlament előzetes döntéshozatali eljárás gazdasági és monetáris unió demokrácia kúria állami támogatás jogegységi határozat versenyjog uniós értékek eu alapjogi charta szociális jog irányelvek átültetése euró kásler-ítélet eusz 7. cikke arányosság elve választás nemzeti érdek oroszország közös kereskedelempolitika european convention of human rights brexit fizetésképtelenségi rendelet nemzeti bíróságok ultra vires aktus német alkotmánybíróság kötelezettségszegési eljárás európai parlamenti választások európai bizottság elnöke adatvédelem wto bankunió magyarország energiapolitika devizakölcsön fogyatékosok jogai btk alkotmányjog fővárosi közgyűlés közös kül- és biztonságpolitika strasbourgi bíróság szankció ukrán válság migráció szolidaritás egységes piac russia ukraine crisis compliance fundamental rights eu sanctions bevándorlás európai integráció környezetvédelem fenntartható fejlődés menekültkérdés ceta polgári kezdeményezés trump nafta tpp ecthr prison conditions surrogacy human trafficking human rights közigazgatás panpsychism personhood syngamy environment civil törvény irányelvek legitimáció kikényszerítés szociális deficit letelepedés szabadsága kiskereskedelmi különadó központi bankok európai rendszere hatáskör-átruházás elsőbbség elve adatmegőrzési irányelv közerkölcs európai unió alapjogi ügynoksége magyar helsinki bizottság vesztegetés hálapénz vallásszabadság első alkotmánykiegészítés obamacare születésszabályozás hobby lobby büntetőjog jogos védelem áldozatvédelem külkapcsolatok hatáskörmegosztás tényleges életfogytiglan új btk. szabadságvesztés lojális együttműködés végrehajtás gazdasági szankciók állampolgárság nemzetközi magánjog családi jog öröklési jog uniós polgárság alapjogi charta személyek szabad mozgása európai jog európai emberi jogi egyezmény uniós jog sérthetetlensége uniós jog autonómiája infrastruktúrához való hozzáférés versenyképesség adózás gmo-szabályozás gmo-mentesség european neighbourhood policy ukraine uk report európai szomszédságpolitika brit jelentés excessive deficit exclusionarism protectionism national courts consumer protection single market retaliation hungary european court of justice autonomy of eu legal order inviolability of eu legal order european values article 7 teu rule of law democracy reklámadó verseny szabadsága halálbüntetés schuman-nyilatkozat alapító atyák juncker bizottság energiahatékonysági irányelv energiaunió eurasian economic union dcfta european central bank german constitutional court omt görögország pénzügyi válság államcsőd likviditás menekült fal dublin iii 1951-es genfi egyezmény strasbourgi esetjog európai bíróság elnöke lenaerts hatékony jogvédelem franciaország németország értékközösség érdekközösség ügynökprobléma közbeszerzés környezetvédelmi politika áruk szabad áramlása egészségvédelem ártatlanság vélelme törökország történelmi konfliktusok uniós válságkezelés európai tanács válság szíria lengyel alkotmánybíróság jogállamiság normakontroll eljárási alkotmányosság beruházásvédelem szabályozáshoz való jog jog és irodalom erdély konferencia law in literature law as literature lengyel alkotmánybíróság lengyelország jogállamiság-védelmi mechanizmus eu klímapolitika kvótakereskedelem kiotói jegyzőkönyv adójog európai politikai pártok; pártfinanszírozás európai politikai közösség politikai pártok kohéziós politika régió székelyföld mulhaupt ingatlanadó-követelés nyilvános meghallgatás kommunikáció datafication internet platformtársadalom adókövetelés fizetésképtelenségi eljárás sokszínű európa kisebbségek sokféleség fizetésképtelenség; jogharmonizáció; csődjog; többségi demokrácia; olaszország népszavazás common commercial policy egyenlő bánásmód emberi méltóság ebh szülő nők helyzete peschka jogelmélet parlament véleménynyilvánítás szabadsága média országgyűlés sajtószabadság muršić european court of human rights dajkaterhesség egyesült királyság közigazgatási perrendtartás általános közigazgatási rendtartás egyesülési jog velencei bizottság civil felsőoktatás lex ceu közjogtudomány zaklatás szegregáció

Archívum